Pulmologija

3806233
Pregledom lekara pneumoftiziologa obavlja se prevencija, dijagnostika i lečenje bolesti pluća i organa za disanje.
 
Najčesće tegobe zbog kojih se pacijent obraća pulmologu su:  kašalj sa ili bez iskašljavanja,  sviranje u grudima,  otežano disanje, nedostatak vazduha,  iskašljavanje krvi,  bol, stezanje ili pritisak u grudima tokom disanja.
 
Pregled obuhvata anamnezu – razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled, auskultaciju – slušanje pluća, pulsnu oksimetriju,  savet i preporuku za dodatnu dijagnostiku (spirometriju, alergološke probe, Rtg dijagnostiku) i lečenje po najsavremenijim protokolima respiratornih vodiča.
3806233
Pregledom lekara pneumoftiziologa obavlja se prevencija, dijagnostika i lečenje bolesti pluća i organa za disanje.
 
Najčesće tegobe zbog kojih se pacijent obraća pulmologu su:  kašalj sa ili bez iskašljavanja,  sviranje u grudima,  otežano disanje, nedostatak vazduha,  iskašljavanje krvi,  bol, stezanje ili pritisak u grudima tokom disanja.
 
Pregled obuhvata anamnezu – razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled, auskultaciju – slušanje pluća, pulsnu oksimetriju,  savet i preporuku za dodatnu dijagnostiku (spirometriju, alergološke probe, Rtg dijagnostiku) i lečenje po najsavremenijim protokolima respiratornih vodiča.
Šta je spirometrija?

 

Spirometrija je neinvazivna standardizovana dijagnostička metoda kojom se meri osnovna funkcija pluća, odnosno  količina vazduha koji se udiše i izdiše iz pluća u funkciji vremena.

 

To je test koji se veoma često koristi u svakodnevnoj kliničkoj praksi, u cilju utvrđivanja prisustva ili odsustva određenih plućnih bolesti, otkrivanja ranih promena ili napredovanja bolesti pluća. Rezultat spirometrije je neophodan radi procene stepena oštećenja plućne funkcije, kao i procene efekata terapije.

 

Koristi se u otkrivanju i praćenju sledećih oboljenja:

 

  • bronhijalne astme
  • hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP-a)
  • plućne fibroze
  • tumora pluća
  • kao i u praćenju uspešnosti terapije kod bolesnika koji imaju ili već boluju od ovih bolesti

 

Za pravilnu procenu često su potrebna ponavljana merenja tokom vremena.

 

Spirometrija uključuje merenje osnovnih parametara plućne funkcije: IVC (vitalni kapacitet), FVC (forsirani vitalni kapacitet), FEV1 (forsirani ekspirijumski volumen u prvoj sekundi), FEV1/FVC odnos, PEF (vršni ekspirijumski protok), FEF (forsirani ekspirijumski protok) pri različitim volumenima pluća (75% 50% 25%), i drugih.

 

Postoje različititi tipovi spirometara. Većina njih meri protok direktno, a zatim se kompjuterski preračunava volumen vazduha na osnovu pola, uzrasta, visine i težine. Rezultati merenja, parametri plućne funkcije se prikazuju u numeričkoj formi. Ostvareni rezultati se porede sa predviđenim (referentnim vrednostima) i izražavaju  u procentima.

 

Da bi se postigla tačnost merenja neophodna je dobra saradnja između ispitivane osobe i ispitivača. Lekar objašnjava postupak izvođenja spirometrije. Najpre se pacijentu postavlja usnik koji je povezan sa aparatom, a nos se zapuši štipaljkom. Pacijentu se kaže da najpre normalno diše kroz usnik, a zatim lagano izduva sav vazduh iz pluća, pa onda brzo udahne punim plućima  i izdahne (izduva) sav vazduh iz pluća najbrže i najjače.

 

Važno je naglasiti da je spirometrija jednostavan, brz i bezbolan test.

Šta je spirometrija?

 

Spirometrija je neinvazivna standardizovana dijagnostička metoda kojom se meri osnovna funkcija pluća, odnosno  količina vazduha koji se udiše i izdiše iz pluća u funkciji vremena.

 

To je test koji se veoma često koristi u svakodnevnoj kliničkoj praksi, u cilju utvrđivanja prisustva ili odsustva određenih plućnih bolesti, otkrivanja ranih promena ili napredovanja bolesti pluća. Rezultat spirometrije je neophodan radi procene stepena oštećenja plućne funkcije, kao i procene efekata terapije.

 

Koristi se u otkrivanju i praćenju sledećih oboljenja:

 

  • bronhijalne astme
  • hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP-a)
  • plućne fibroze
  • tumora pluća
  • kao i u praćenju uspešnosti terapije kod bolesnika koji imaju ili već boluju od ovih bolesti

 

Za pravilnu procenu često su potrebna ponavljana merenja tokom vremena.

 

Spirometrija uključuje merenje osnovnih parametara plućne funkcije: IVC (vitalni kapacitet), FVC (forsirani vitalni kapacitet), FEV1 (forsirani ekspirijumski volumen u prvoj sekundi), FEV1/FVC odnos, PEF (vršni ekspirijumski protok), FEF (forsirani ekspirijumski protok) pri različitim volumenima pluća (75% 50% 25%), i drugih.

 

Postoje različititi tipovi spirometara. Većina njih meri protok direktno, a zatim se kompjuterski preračunava volumen vazduha na osnovu pola, uzrasta, visine i težine. Rezultati merenja, parametri plućne funkcije se prikazuju u numeričkoj formi. Ostvareni rezultati se porede sa predviđenim (referentnim vrednostima) i izražavaju  u procentima.

 

Da bi se postigla tačnost merenja neophodna je dobra saradnja između ispitivane osobe i ispitivača. Lekar objašnjava postupak izvođenja spirometrije. Najpre se pacijentu postavlja usnik koji je povezan sa aparatom, a nos se zapuši štipaljkom. Pacijentu se kaže da najpre normalno diše kroz usnik, a zatim lagano izduva sav vazduh iz pluća, pa onda brzo udahne punim plućima  i izdahne (izduva) sav vazduh iz pluća najbrže i najjače.

 

Važno je naglasiti da je spirometrija jednostavan, brz i bezbolan test.

Naši pulmolozi

pneumoftiziolog

dr Snežana Đorđević

pneumoftiziolog

Naši pulmolozi

pneumoftiziolog

dr Snežana Đorđević

pneumoftiziolog
Pozovite